POI – obchodní podmínky

Obchodní podmínky

EVConsulting – Antonín Kašík

IČO: 09328041
se sídlem Kounicova 508/52, 602 00, Brno – Ponava
Fyzická osoba (neplátce DPH) zapsaná v Živnostenském rejstříku v Brně od 10.7.2020

(dále jen „poskytovatel“)

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), platné od 01.08.2020, upravují vztahy při poskytování služby registrace nabíjecí stanice do databází mapových podkladů a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.

1.2 Odesláním objednávky z internetového registračního formuláře Registrace dobíjecí stanice – POI potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. Pokud tak činí jako zástupce, vyjadřuje tím vůli zastoupeného.

1.3 Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://evconsulting.cz/poi-obchodni-podminky/, dále jen produktová stránka.

1.4 Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

1.5 Uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

1.6 Definice základních pojmů:

 • Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé uživatel.
 • Poskytovatelem se rozumí Antonín Kašík, IČO 09328041 se sídlem Kounicova 508/52, 602 00, Brno – Ponava.
 • Uživatelem se rozumí podnikatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, a který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Individuální zakázka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele, jedná se o specifický produkt ve smyslu těchto VOP.
 • Produkt – registrace nabíjecí stanice do databází mapových podkladů provozovatelů navigačních systému a dalších mapových či navigačních platforem.
 • Dodávka – dodání služby nebo produktu.
 • Elektronický objednávkový formulář, též jen objednávkový formulář, je prostředek k vytvoření objednávky uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce poskytovatele.
 • Objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického objednávkového formuláře na webové stránce poskytovatele. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou dodávku, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil a souhlasil s nimi.
 • Oznámení – krátké sdělení poskytovatele týkající se změn u jeho osoby, zavedení nové služby, produktu nebo zboží, anebo zavedení nového platného ceníku. O obsahu oznámení informuje poskytovatel uživatele obvykle formou elektronické zprávy.
 • Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. V případě individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti dodávky a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.
 • Faktura – daňový doklad – vyúčtování o výši úhrady uživatele za odebranou dodávku, mající všechny zákonné náležitosti, vytvořený a distribuovaný v elektronické podobě (např. pdf). Zpravidla bude uživateli odeslána pouze konečná faktura.
 • Ceník – služba registrace nabíjecí stanice do databází mapových podkladů je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 3990 Kč (třitisícedevětsetdevadesát)

II. Uzavření smlouvy

2.1 Postup při uzavírání smlouvy a smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít dílo

2.1.1 Jednotlivé zakázky se objednávají prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu nebo e-mailu. Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel akceptuje objednávku zaslanou uživatelem prostřednictvím on-line formuláře na produktovém webu, nebo e-mailu dle čl. 2.1.2. Akceptací se rozumí též vystavení konečné faktury poskytovatelem a její odeslání uživateli na e-mail.

2.1.2 Akceptační proces probíhá podrobně následovně: Po obdržení objednávky zašle poskytovatel uživateli akceptaci objednávky – elektronické potvrzení nebo konečnou fakturu, a to e-mailem. Akceptaci objednávky poskytovatel odešle uživateli nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika dodávky) v akceptaci objednávky vystavené poskytovatelem souhlasí s obsahem objednávky uživatele, potvrzuje poskytovatel odesláním akceptace objednávky svoji vůli přijmout objednávku uživatele jako závaznou a v případě splnění dalších výše uvedených podmínek, tj. zejména úhradou konečné částky uživatelem poskytovateli, je uzavřena smlouva – vzniká závazkový vztah.

2.1.3 Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli cenu za poskytnutí služby a to stanoveným způsobem, uvedeným v akceptaci poskytovatele.

2.1.4 Na základě takto uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli službu registrace nabíjecí stanice do databází mapových podkladů.

2.1.5 Obsah a rozsah dodávek, které mají být poskytnuty, jakož i další ujednání, jako zejména vytyčení úkolů, doba trvání, termín, povinnosti součinnosti uživatele, úhrady se určují podle těchto VOP a každé jednotlivé smlouvy, pokud taková smlouva obsahuje odlišnou úpravu oproti těmto VOP.

2.1.6 Pro účely těchto VOP, smlouvy a vzájemné spolupráce souhlasí uživatel výslovně s tím, že pokud se k jakýmkoliv podkladům, harmonogramům, oznámením, zpřesňujícím informacím, či žádostem poskytovatele aktivně nevyjádří do 3 pracovních dnů, bude poskytovatel považovat všechny své návrhy za schválené uživatelem.

2.1.7 Se změnami smlouvy musí souhlasit poskytovatel i uživatel.

2.1.8 Poskytovatel je oprávněn požadovat od uživatele prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele, je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na uživatele doložením písemné plné moci opravňující zástupce uživatele k jednání za uživatele.

2.2 Storno objednávky

2.2.1 Storno objednávky ze strany poskytovatele – poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka jen nepřijata a pokud byla již uzavřena smlouva, od smlouvy bude odstoupeno.

III. Cena, platební podmínky

3.2 Cena

3.2.1 Odměna poskytovatele s cenou za službu registrace nabíjecí stanice do databází mapových podkladů je dána jednorázovou platbou ve výši 3990 Kč. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby poskytovatele.

3.2.2 Pro cenovou kalkulaci dodávky platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny dodávky uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

3.2.3 Speciální akční nabídka dodávky je platná pouze při odběru uvedeného množství či druhu dodávek, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě konečné částky.

3.3 Platební podmínky

3.3.1 Uživatel je povinnen uhradit celou částku bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele vedeným ve FIO bance – číslo účtu: 2701843640/2010 na základě vystavené finální faktury.

3.3.2 Poskytovatel vystaví uživateli konečnou fakturu, kterou je uživatel povinen uhradit převodem na účet uvedený na faktuře.

3.3.4 Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně dle údajů ze zaslané zálohové faktury a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený na faktuře.

3.3.5 Požaduje-li uživatel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s poskytovatelem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny dodávky.

3.3.6 V případě, že uživatel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to včetně zálohové faktury, vystavené poskytovatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat poskytovatele a dohodnout s ním změnu platebních podmínek. Pokud tak neučiní, bude objednávka automaticky stornována a nedojde k jejímu plnění.

IV. Dodací podmínky

4.1 Dodání dodávky

4.1.1 Dodáním dodávky se rozumí zanesení všech dodaných údajů o nabíjecí stanice uživatele do databází mapových podkladů provozovatelů navigačních služeb a dalších mapových a navigačních platforem.

4.1.2 Uživatel je oprávněn informovat se na průběh tvorby dodávky u poskytovatele.

4.1.3 Poskytovatel je povinnen informovat uživatele o dokončení dodávky.

4.2 Trvání a ukončení Smlouvy

4.2.1 Smlouva se uzavírá za účelem jednorázové registrace.

4.3 Obecná ustanovení o dodání

4.3.1 Jestliže nedodržení lhůty pro dodávky nebo výkony bylo způsobeno důvody, které nejsou na straně poskytovatele, prodlužuje se přiměřeně o tuto dobu lhůta dodávky nebo výkonu.

4.3.2 Jestliže se poskytovatel dostane do prodlení s plněním dodávky, může uživatel po dohodě s ním stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění. Po uplynutí této dodatečné lhůty může uživatel požadovat náhradu škody dle příslušného ustanovení občanského zákoníku.

V. Povinnosti stran, záruka

5.1 Povinnosti uživatele – technické požadavky

5.1.1 Uživatel odpovídá za správné vyplnění registračního formuláře, na základě kterého poskytovatel registruje uživatelovu nabíjecí stanici do databází.

5.2 Odpovědnost a oznamování vad

5.2.1 Poskytovatel neodpovídá za správu jednotlivých databází mapových pokladů – nezaručuje tedy lhůtu, ve které dojde ke zobrazení nabíjecí stanice v jednotlivých mapách a platformách.

5.2.2 Poskytovatel negarantuje dobu, za jakou bude uživatelova nabíjecí stanice vyobrazena v navigačních a mapových platformách jednotlivých uživatelů těchto platforem. Tato doba je závislá na provozovatelích navigačních a mapových platforem a na aktuálnosti mapových podkladů jednotlivých uživatelů těchto platforem.

5.2.3 Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

5.2.4 Vyšší moc:
Zmíněnými skutečnostmi, které nemohou účastníci ovlivnit a které vylučují odpovědnost, jsou míněny:

 • válečný stav,
 • zákonná omezení vývozu, dovozy, výroby, stávky, sabotáže,
 • živelná pohroma
 • další skutečnosti, které poskytovatel nebyl schopen důvodně předpokládat, nebo při přiměřeném úsilí ovlivnit a které brání naplnění uzavřené smlouvy.

5.2.5 O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Poskytovatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální produktové stránce.

5.2.6 Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;
 • a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.

VI. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle aktuálně platných nařízení GDPR.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.

7.2 Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na e-mailovou adresu uživatele. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy VOP akceptuje v plném rozsahu.

7.3 Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárními zástupci poskytovatele a uživatele.

7.4 Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem a jazykem smlouvy je český jazyk.

7.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako licenční smlouvy (potvrzení objednávek) na tyto všeobecné obchodní podmínky odkazující se řídí výlučně českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů. Místně příslušným soudem je příslušný soud podle sídla poskytovatele.

7.6 Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

7.7 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

7.8 Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

7.9 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 01.08.2020.